ALGEMEEN

Brands Balance respecteert de privacy van haar klanten. Persoonlijke gegevens van klanten worden door Brands Balance dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Brands Balance houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Brands Balance , gevestigd te Drunen 5152 HV, Laan van Tasmanië 133 .

INLEIDING

Deze website is eigendom van Brands Balance, hierna te noemen Brands Balance. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers en klanten van de website en diensten en producten van Brands Balance. Met dit privacybeleid verschaft Brands Balance informatie over de gegevens die wij verwerken van onze klanten.

De informatie die wij over u verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Brands Balance Drunen 5152 HV, Laan van Tasmanië 133.

CONTACT

Via Brands Balance, ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Laan van Tasmanië 133, 5152 HV Drunen, kunt u altijd contact opnemen met Brands Balance met vragen over dit privacybeleid

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij uw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop u van onze (mobiele) website, diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat u ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media).  Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) website.

Uw gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. website) nog beter uw interesses af kunnen stemmen.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via onze website:
-              voor de totstandkoming en uitvoering van een met uw gesloten overeenkomst;
-              om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren
               en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
-              als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij
               nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor
               doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor
               onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van
               derden, zoals een incassobureau;
-              om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. In het kader van de optimalisatie van het
               doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
-              om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere
               elektronische boodschap toe te sturen;

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen van 20 jaren.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw adresgegevens worden niet verstrekt aan derden.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacybeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een email sturen aan info@brandsbalance.nl of een brief gericht tot Brands Balance, ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Laan van Tasmanië 133, 5152 HV Drunen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u een email sturen aan info@brandsbalance.nl of een brief gericht tot Brands Balance, ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Laan van Tasmanië 133, 5152 HV Drunen, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram