Artikel 1

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen of verzetten of niet verschijnen binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt volledig in rekening te brengen.

Artikel 3

Indien de therapeut voor de afspraak een factuur naar de cliënt stuurt is het verzoek deze te voldoen. De therapeut kan meerdere zaken of afspraken op een factuur declareren.

Artikel 4

De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 8 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 6

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen na de factuurdatum heeft betaald,  is de cliënt in verzuim, – zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – en kan de therapeut rente in rekening brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 7

Bij niet betaling binnen 8 dagen na factuurdatum zal Brands Balance de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Artikel 8

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden ( Medicas) te laten uitvoeren.

Artikel 12

Er wordt samengewerkt met Medicas, die na 14 dagen contact met u opneemt.

Zie https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden

Artikel 13

Indien de gesprekken korter duren dan 45 minuten dient u de gehele intake of vervolggesprekken te betalen.

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram