Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  • Therapeut:

Nina Brands (Praktijk Brands Balance) lid van de Beroepsvereniging MBOG en aan gesloten bij koepelorganisatie KAB

Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Orthomoleculair Therapeut, handelende

als zelfstandig gevestigd therapeut;

  • Cliënt:

De persoon aan wie door de Therapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

  • Praktijkadres:

de locatie waarop de praktijk van de Therapeut wordt uitgeoefend;

  • Arts:

de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de therapeut is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De Therapeut  geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3: Basis

De therapeut kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de therapeut de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de therapeut hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De therapeut is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De therapeut beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De therapeut behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de therapeut noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de therapeut verstrekt zijn.

 

 

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de therapeut dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de therapeut gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

 

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de therapeut gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Consulten in pakketten dienen vooruit betaald te worden en hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar na datum van aankoop. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt geen terugbetaling plaats van de betaalde pakketten.

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De therapeut heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.

 

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de therapeut verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de therapeut nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de therapeut om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de therapeut te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De therapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de therapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram